UF1. Introducció a les bases de dades: 33 hores  (+33HLLD)
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL: 66 hores
UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores
UF4. Bases de dades objectes-relacionals: 33 hores --- es cursa a segon ---